№1

November 2020

STORAGE AGREEMENT: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE

Saduova S.E.
Master student of the department “Jurisprudence”
University “Turan-Astana”,
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan
Scientific adviser: Karipova A.I.

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Садуова С.Е.
Магистрант кафедры «Юриспруденция»
Университет «Туран-Астана»,
г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Научный руководитель: Карипова А.И.

САҚТАУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ: ТЕОРИЯ МЕН ПРАКТИКА СҰРАҚТАРЫ

Садуова С.Е.
«Құқықтану» кафедрасының магистранты
«Тұран-Астана» университеті,
Нұр-Сұлтан, Қазақстан Республикасы
Ғылыми кеңесші: Карипова А.И.

Abstract
This article examines the Agency agreement in the system of intermediary legal relations in civil law: the
experience of foreign countries and the prospect of its implementation in the civil legislation of the Republic of Kazakhstan.
Аннотация
В данной статье рассмотрен договор хранения в системе посреднических правоотношений в гражданском праве: опыт зарубежных стран и перспектива его внедрения в гражданское законодательство Республики Казахстан.
Аңдатпа
Бұл мақалада Азаматтық құқықтағы делдалдық құқықтық қатынастар жүйесінде агенттік шарт
қарастырылған: шет елдердің тәжірибесі және оны Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына енгізу болашағы.

Keywords: Storage agreement, public contract, agreement, obligations, analysis of the current situation, analysis of foreign experience, legal regulation.
Ключевые слова: Договор хранения, публичный договор, обязательства, анализ текущей ситуации,
анализ зарубежного опыта, правовое регулирование.
Түйінді сөздер: Сақтау шарты, қоғамдық келісімшарт, міндеттемелер, ағымдағы жағдайды талдау,
шетелдік тәжірибені талдау, құқықтық реттеу.