№4

January 2021

TECHNICAL INSPECTION OF HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION

Romanenko S.,
Senior lecturer at the Department of Construction
Kherson State Agrarian and Economic University
Kherson, Ukraine
Andrievska Y.
assistant
Kherson State Agrarian and Economic University
Kherson, Ukraine
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-1-4-7

ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ

Романенко С.М.,
старший викладач кафедри будівництва
Херсонський державний аграрно-економічний університет
м. Херсон, Україна
Андрієвська Я.П.
асистент
Херсонський державний аграрно-економічний університет
м. Херсон, Україна

Abstract
The technical condition of a building or structure is a set of properties of the structures of a building or
structure that change during operation, which is characterized at a certain point in time by the values of indicators and qualitative characteristics.
When assessing the technical condition of the structure, the technical tasks are solved: formulation of the
purpose of the assessment of the technical condition – restoration of normal operational properties of the structure; visual and instrumental inspection of structural elements; geodetic and engineering-geological surveys; assessment of the technical condition of structures, structural elements and structures in general; development of project documentation for reinforcement or reconstruction.
This article presents the results of a visual inspection of the hydraulic structure to determine the condition,
the actual bearing capacity and identify the impact of defects on the further operation of the structure as a whole.
The results of the survey were used in the development of working documentation for the reconstruction of
the hydraulic structure.
Аннотация
Технічний стан будівлі чи споруди – це сукупність властивостей конструкцій будівлі чи споруди, що
змінюються при експлуатації, яка характеризується в певний момент часу значеннями показників і якісними ознаками.
При оцінці технічного стану споруди вирішуються технічні задачі: формулювання мети оцінки тех-
нічного стану – відновлення нормальних експлуатаційних властивостей споруди; візуальне і інструментальне обстеження конструктивних елементів; геодезичні і інженерно-геологічні вишукування; оцінка технічного стану конструкцій, конструктивних елементів і споруди в цілому; розробка проектної документації підсилення або реконструкції.
В цій статті наведені результати проведеного візуального обстеження гідротехнічної споруди для з’я-
сування стану, реальної несучої здатності і виявлення впливу дефектів на подальшу роботу всієї споруди в цілому.
Результати проведеного обстеження використовувалися при розробці робочої документації реконс-
трукції гідротехнічної споруди.


Keywords: earthen dam, structure integrity, gate, dam, technical inspection
Ключові слова: земляна гребля, цілісність споруди, затвор, дамба, технічний огляд.