№4

January 2021

WAYS TO IMPROVE STRATEGIC PLANNING OF INVESTMENTS OF ENTITES IN AGRICULTURAL SECTORS

Piata L.
Postgraduate student
National scientific center
“Institute of agrarian economic”
Ukraine, Kyiv, Heroiv Oborony Str., 10
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-36-40

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

П’ята Л.
Аспірант
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»
Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 10

Abstract
Strategic planning of investments of entities is an important tool for ensuring the competitiveness and sustainable development of enterprises in the agricultural sector. In the context of the volatility of market conditions of the environment, the riskiness of agriculture and crisis conditions in the Ukrainian economy, it becomes urgent to search for ways to improve the strategic planning of investments of entities in the agricultural sector.
The article explores the application of a systematic approach to strategic planning of investments as one of
the ways to optimize the strategic planning investments in entities. In particular, the article highlights the concept of a system, a systematic approach, a systemic analysis and provides a scheme of a strategic planning system in entities. The scheme of the system of strategic planning of investment in business entities of the agricultural sector has been formed.
Анотація
Стратегічне планування інвестування суб’єктів господарювання є важливим інструментом забезпечення конкурентоспроможності і стійкого розвитку підприємств аграрного сектору. В умовах мінливості ринкових умов середовища, ризиковості сільського господарства та кризових явищ в економіці України актуальним стає пошук шляхів удосконалення стратегічного планування інвестування суб’єктів господарювання аграрного сектору.
В статті досліджено застосування системного підходу до стратегічного планування інвестування як
одного з шляхів оптимізації стратегічного планування інвестування суб’єктів господарювання. Зокрема, в статті висвітлені поняття системи, системного підходу, системного аналізу та наведено схему системи стратегічного планування в суб’єктах господарювання. Сформовано схему системи стратегічного планування інвестування в суб’єктах господарювання агарного сектору.


Keywords: system, system approach, system analysis, elements of a system.
Ключові слова: система, системний підхід, системний аналіз, елементи системи.