№4

January 2021

FORENSIC VETERINARY CHARACTERISTICS OF SIGNS OF DAMAGE TO THE HEALTH OF MEDIUM-SEVERE ANIMALS

Parilovsky O.I.,
applicante of educational and scientific degree of Doctor of Philosophy
Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv, Ukraine
Yatsenko I.V.
doctor of Veterinary Sciences, Professor,
Head of the Department of Veterinary Sanitary Examination and Forensic Veterinary Medicine
Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv, Ukraine
Bogatyreva A.M.
Assistant of the Department of Veterinary and Sanitary Expertise and Forensic Veterinary Medicine,
Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv, Ukraine
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-1-70-75

СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗДОРОВ’Ю ТВАРИНИ СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ

Париловський О.І.,
здобувач освітньо-наукового ступеня доктора філософії
Харківської державної зооветеринарної академії, м. Харків, Україна
Яценко І.В.,
доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та
судової ветеринарної медицини
Харківської державної зооветеринарної академії, м. Харків, Україна
Богатирьова А.М.
асистент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини
Харківської державної зооветеринарної академії, м. Харків, Україна

Abstract
The paper formulates and substantiates the signs of harm caused to the health of the animal, which are of
medium severity and are used during the forensic veterinary examination of subject animals. The research was performed using the methods of scientific knowledge, in particular: formal-legal, dialectical, comparative-legal, system-structural analysis, logical-grammatical, modeling, clinical and pathomorphological.
The obtained results allow us to conclude that the criteria for damage to the health of an animal of moderate
severity are: the absence of signs life-threatening; no consequences of damage to the health of the animal in the form of loss of any organ, part of the body or loss of organ functions; long-term health disorder lasting more than 21 days; persistent long-term loss of the animal’s ability to work for more than 21 days, but it must not be longer than 30 days.
Assess the severity of the damage caused to the health of the animal, including and moderate, appropriate for results that have been determined over time and have the final appearance of post-traumatic injuries, ie after complete healing of injuries or other consequences of the post-traumatic process, but not earlier than 30 days after injury. The consequences of damage to the health of a moderate animal must be directly related to such damage in a causal relationship and must be confirmed by objective clinical studies of the subject.
Анотація
В роботі сформульовано та обґрунтовано ознаки шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, що відносяться
до середньої тяжкості та використовуються в під час проведення судово-ветеринарної експертизи підекспертних тварин. Дослідження виконані за допомогою методів наукового пізнання, зокрема: формально-юридичного, діалектичного, порівняльно-правового, системно-структурного аналізу, логіко-граматичного, моделювання, клінічного та патоморфологічного.
Отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що критеріями шкоди, заподіяної здоров’ю
тварини середньої тяжкості є: відсутність ознак небезпечних для життя; відсутність наслідків шкоди, за-
подіяної здоров’ю тварини, у вигляді втрати будь-якого органа, частини тіла або втрати органом його функцій; тривалий розлад здоров’я строком понад 21 добу; стійка тривала втрата роботоздатності тварини строком понад 21 добу.
Оцінювати ступінь тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, в т.ч. й середньої тяжкості, доці-
льно за результатами, що визначилися з часом і мають остаточний вигляд посттравматичних ушкоджень, тобто після повного загоєння ушкоджень чи за інших наслідків протікання посттравматичного процесу, проте не раніше ніж через 30 діб від моменту травмування. Наслідки шкоди, заподіяної здоров’ю тварини середнього ступеня повинні перебувати з такою шкодою у прямому необхідному причинно-наслідковому зв’язку та має бути підтверджений об’єктивними клінічними дослідженнями підекспертної тварини.


Keywords: forensic veterinary examination, damage to animal health, moderate severity.
Ключові слова: судово-ветеринарна експертиза, шкода, заподіяна здоров’ю тварини, середня тяжкість.