№4

January 2021

INSTITUTIONAL COMPONENTS OF CORPORATE MANAGEMENT DEVELOPMENT IN UKRAINE

Nemchuk P.V.
Research Fellow at the National Research
Center Institute of Agrarian Economics
Сity Kiev, Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-8660-8911
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-33-36

ІНСТУЦІЙНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Немчук П.В.
Науковий співробітник Національного
наукового центру Інститут Аграрної економіки
Місто Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8660-8911

Abstract
The purpose of this article is to analyze of provisions of existing views on the concept of corporate law ,
corporate legislation in combination with corporate man agement issues and the possibility of their use in Ukraine.
The article discusses a general overview of corporate governance and law in the context of the main problems of the development of personal management , socio-cultural aspects of human resource management and management. Special a ttention is paid to the characteristics of corporate governance from the point of view of analy z ing the socio-economic foundations of corporate law.
Анотація
Метою даної статті є аналіз існуючих поглядів на поняття корпоративного права, корпоративного законодавства в поєднанні з питаннями корпоративного управління і можливості їх використання в Україні.
У статті розглядається загальний огляд положень корпоративного управління і права в контексті основних проблем розвитку менеджменті, соціокультурних аспектів управління людськими ресурсами та менеджменту. Особлива увага приділяється характеристиці корпоративного управління з точки зору аналізу соціально-економічних основ корпоративного права.


Keywords: Corporate Management, Corporate Law and Corporate Relations, Ukraine.
Ключові слова: Корпоративне управління, Корпоративні права та корпоративні відносини, Україна.