№5

February 2021

FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

Lesyk A.

Candidate of Pedagogical Sciences,

Associate Professor Berdiansk state pedagogical university Вerdiansk

DOI: 10.24412/2701-8369-2021-5-36-38

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Лесик А.

кандидат педагогічних наук,

доцент Бердянський державний педагогічний університет м. Бердянськ

Abstract

The article is devoted to the topical problem of formation of creative abilities of junior schoolchildren in the conditions of the New Ukrainian school. The mentioned training under the conditions of introduction of the New Ukrainian school and the State standard of primary general education is investigated. Changes in modern education and reflected in a number of regulations suggest that the formation of creative abilities of primary school students is one of the main tasks of modern Ukrainian school and will be successful if you follow the competence, activity and personal approach to the educational process.

Keywords: creative abilities, junior schoolchildren, New Ukrainian school, child, communication, educational activity, talent, competence.

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі формуванню творчих здібностей молодших школярів в умовах Нової української школи. Досліджено означену підготовку за умов впровадження Нової української школи та Державного стандарту початкової загальної освіти. Зміни, які відбуваються в сучасній освіті та відображені в ряді нормативних документів, дають підстави стверджувати, що питання формування творчих здібностей молодших школярів є одним із головних завдань сучасної української школи та буде успішним за дотримання компетентнісного, діяльнісного та особистісного підходу до організації освітнього процесу.

Ключові слова: творчі здібності, молодші школярі, Нова українська школа, дитина, спілкування, навчальна діяльність, обдарованість, компетентність.