№4

January 2021

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF JUDICIAL PROTECTION OF HONOR, DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION IN THE CONDITIONS OF INTENSIVE DEVELOPMENT OF MEDIA SPACE

Kravchuk I.,
PhD,Department of Law,
Polissia National University, Zhitomir, Ukraine
Bondar S.
lyceum student of Zhitomir regional lyceum,
Zhitomir Regional Council, Ukraine
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-41-45

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ МЕДІАПРОСТОРУ

Кравчук І.І.,
к.ю.н., доцент кафедри правознавства
Поліського національного університет, Житомир, Україна
Бондар С.О.
ліцеїстка Житомирського обласного ліцею
Житомирської обласної ради, Житомир, Україна

Abstract
This scientific article analyzes the domestic and foreign experience of judicial protection of honor, dignity
and business reputation in the context of intensive development of the media space. This method of protection is considered the most effective, and the need for it is due to the dissemination of inaccurate information about a particular individual or legal entity, in the media or the Internet. Despite the fact that the terms “honor”, “dignity” and “business reputation” are widely used in current legislation of Ukraine and in international acts, the latter do not contain clear definitions, which may lead to different legal interpretations of the latter.
Аннотация
У даній науковій статті аналізується вітчизняний та зарубіжний досвід судового захисту честі, гідності та ділової репутації в умовах інтенсивного розвитку медіапростору. Даний спосіб захисту визнається
найбільш ефективним, а необхідність у ньому обумовлюється поширенням недостовірної інформації щодо конкретної фізичної чи юридичної особи, у засобах масової інформації, чи мережі Інтернет. Не дивлячись на те, що поняття «честь», «гідність» і «ділова репутація» широко використовуються у чинному законодавстві України та в актах міжнародного характеру, останні не містять чітких їх визначень, що може призвести до неоднакового юридичного трактування останніх.


Keywords: judicial protection, honor, dignity, business reputation, media space, mass media, defamation,
evidence.
Ключові слова: судовий захист, честь, гідність, ділова репутація, медіапростір, засоби масової інформації, дифамація, докази.