№4

January 2021

BUSINESS BASIS OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Kozyar N.O.
postgraduate student
Vinnytsia National Agrarian University
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-27-32

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Козяр Н.О.
аспірант
Вінницький національний аграрний університет, Україна

Abstract
The article considers the business basis of investment activity in the agricultural sector of Ukraine. A set of
special methods of economic research has been used in the research process. Using the abstract-logical method, the conclusions of the research have been formulated. In the process of analyzing investment activity in the agricultural sector of Ukraine, the statistical and economic method has been used, in particular its practices of – comparison, index, dynamic, structural analysis, etc., which made it possible to determine the factors influencing changes in the amount of investment in agriculture.
It has been established in the course of the research that the main sources of capital investment financing are the own financial resources of economic entities in the field of agribusiness. The root causes of this situation have been clarified.
It has been found that the main direction of capital investment of farms in the corporate sector of the agricultural economy is the purchase of machinery and equipment, which is caused by the focus on manufacture of crop products in the production and economic activities of most agricultural producers.
The role and place of the state in stimulating agricultural producers in the acquisition of technical means of
domestic production have been determined.
The measures have been proposed to intensify investment activities in the agricultural sector, in particular in
the livestock industry, which is characterized by a long payback period.
Анотація
В статті розглядаються організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності в аграрному секторі
України. У процесі дослідження використано набір спеціальних методів економічних досліджень. За допомогою абстрактно-логічного методу, сформульовано висновки проведено дослідження. У процесі аналізу інвестиційної діяльності в аграрному секторі України використано статистико-економічний метод, зокрема його прийоми –, порівняння, індексний, динамічний, структурний аналіз та ін., що дало можливість визначити чинники, які впливають на зміну обсягів інвестицій в сільське господарство.
В процесі дослідження встановлено, що основними джерелами фінансування капітальних вкладень є
власні фінансові ресурси суб’єктів господарювання в сфері агробізнесу. З’ясовано основі першопричини подібного становища.
З’ясовано, що основним напрямком капітальних інвестицій господарств корпоративного сектору аграрної економіки є придбання машин та техніки, що викликано орієнтацією у виробничо-господарській діяльності більшості сільськогосподарських товаровиробників на виробництво продукції рослинництва.
Визначено роль і місце держави, щодо стимулювання сільськогосподарських товаровиробників у придбанні технічних засобів вітчизняного виробництва.
Запропоновані заходи щодо активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі, зокрема в тваринницьку галузь, яка характеризується тривалим періодом окупності вкладеного капіталу.


Keywords: agricultural sector, investments, capital investments, agricultural enterprises, state support, assets, agricultural machinery.
Ключові слова: аграрний сектор, інвестиції, капітальні інвестиції, сільськогосподарські підприємства, державна підтримка, активи, сільськогосподарська техніка.