№4

January 2021

FOREIGN EXPERIENCE OF NEGLECTED CHILDREN CARE

Kozubovska I.
doctor of pedagogic sciences, professor,
head of Department of General Pedagogic
and Pedagogic of Higher School, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-59-62

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПІКИ ЗАНЕДБАНИХ ДІТЕЙ

Козубовська І.
доктор педагогічних наук, завідувач кафедри загальної педагогіки
та педагогіки вищої школи, Ужгородський національний університет,
м. Ужгород, країна

Abstract
This article deals with the problem of neglected children. It is underlined that especially urgent this problem
is in Ukraine and foreign experience of social, psychological, pedagogical and medical work with this category of youth is of a great value. The experience of Great Britain is discussed. Special attention is paid to the activity of different social institutions that work together to provide protection and care of neglected children.
Анотація
У статті розглядаються питання занедбаних дітей. Підкреслюється, що впродовж останніх років ця
проблема є дуже важливою для України і зарубіжний досвід соціальної, психологічної, педагогічної, медичної роботи з цією категорію молоді надзвичайно цінний. Аналізується досвід Великої Британії. Особлива увага звертається на спільну діяльність різних соціальних інститутів, які забезпечують опіку і захист занедбаних дітей.


Keywords: neglected children, abuse, protection, care, social institutions. Great Britain.
Ключові слова: занедбані діти, кривда, захист, опіка, соціальні інститути, Велика Британія.