№3

December 2020

FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF AMERICAN JUVENILES IN THE PROCESS OF NON FORMAL EDUCATION

Kozubovska I.,
doctor of pedagogic sciences, professor,
head of Department of General Pedagogic
and Pedagogic of Higher School,
Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine,
Kozubovsky M.
post graduate student. Department of General Pedagogic
and Pedagogic of Higher School,
Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ США В ПРОЦЕСІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Козубовська І.,
доктор педагогічних наук, завідувач кафедри загальної педагогіки
та педагогіки вищої школи, Ужгородський національний університет,
м. Ужгород, Україна,
Козубовський М.
аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи,
Ужгородський національний університет,
м. Ужгород, Україна

Abstract
This article deals with the problem of formation of social competence of juveniles. It is underlined that especially urgent this problem is for «juveniles at risk» with different deviations. The possibilities of non formal education in the work with this category of youth are discussed. Special attention is paid to the activity of summer camps. American experience of social and pedagogic work with deviant juveniles in summer camps is analyzed. The main task of this work is the formation of social competence of juveniles at risk and prevention of deviant behavior.
Анотація
У статті розглядаються питання формування соціальної компетентності неповнолітніх. Підкреслю-
ється, що особливо актуальною ця проблема є для неповнолітніх «групи ризику» з відхиленнями у поведінці. Наголошується на можливостях неформальної освіти в роботі з цією категорією неповнолітніх, зокрема, акцентується увага на роботі літніх таборів. Аналізується американський досвід соціально-педагогічної роботи з проблемними підлітками в літніх таборах, основне завдання якої – формування соціальної компетентності особистості і попередження девіацій.

Keywords: social competence, juveniles, non formal education, summer camps, USA.
Ключові слова: соціальна компетентність, неповнолітні, неформальна освіта, літні табори, США.