№4

January 2021

THEORETICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF AN INFORMATION CONTENT

Kondratenko N.
V. N. Karazin Kharkiv National University
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-9-13

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Кондратенко Н.Д.
доцент кафедри
міжнародного бізнесу та економічної теорії
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м. Харків

Abstract
The article considers the information as a category that is the material of consciousness – it is perceived,
processed and creates new information. The main functions of information, the main properties of information, content of information and its form are highlighted. Various definitions and views on information are analyzed: philosophical, mathematical, economic. The information is given as a mathematical set. The question of the difference between information and knowledge is considered, since not every information leads to an increase in knowledge. The information provides a material that can be transformed into knowledge, so it is in this way that one can agree with theories that view information as a means of reducing uncertainty, which is used in various theories and concepts. The definition of information has been clarified.
Анотація
В статті розглянута інформація як категорія, що є матеріалом свідомості – сприймається, обробляється
та створює нову інформацію. Висвітлено основні функції інформації, головні властивості інформації, зміст інформації та її форма. Проаналізовано різноманітні визначення та погляди на інформацію: філософські, математичні, економічні. Подано інформацію – як математичну безліч. Розглянуто питання розходження між інформацією й знанням, оскільки не всяка інформація приводить до збільшення знань. Інформація дає матеріал, який можна трансформувати в знання, тому саме в цьому ключі можна погодиться з теоріями, які розглядають інформацію, як засіб зниження невизначеності, якій використовується в різних теоріях і концепціях. Доповнено визначення інформації.


Keywords: information, essence of information, information industry, information economy, knowledge,
knowledge economy.
Ключові слова: інформація, зміст інформації, інформаційна індустрія, інформаційна економіка,
знання, економіка знань.