№4

January 2021

USE OF MULTIAGENT SYSTEMS IN CONTROL OF ELECTROMAGNETIC FIELD LEVELS IN THE CONDITIONS OF VARIABLE ENERGY LOADING IN PRODUCTION FACILITIES

Khodakovskiy A.,
Ph.D., Associate Professor National Technical University of Ukraine,
Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky
Kovalchuk A.,
Ph.D., Associate Professor National Technical University of Ukraine
“Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky”
Golets V.,
student National Technical University of Ukraine,
Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky
Pirogovska T.
student National Technical University of Ukraine,
Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-1-63-66

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ У КЕРУВАННІ РІВНЯМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ В УМОВАХ ЗМІННОГО ЕНЕРГОНАВАНТАЖЕННЯ У ВИРОБНИЧИХ БУДІВЛЯХ

Ходаковський О.
к.т.н., доцент Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ковальчук А.
к.т.н., доцент Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ
Голець В.
студент Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Піроговська Т.
студент Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Abstract
On the basis of the conducted experiments the possibility of development of means of control of an
electromagnetic situation in industrial conditions with variable electric loading and a large number of electric
consumers with invariable volt-ampere characteristics on the basis of multiagent systems is considered. A detailed review of which discusses the following areas of application of multi-agent technologies in the study of power systems and their management: – monitoring and diagnostics of equipment and system facilities; – diagnostics after emergencies that occur after systemic disturbances; – creation of distributed control systems to solve the problems of recovery of the power system after accidents, control of active distribution networks, control of micro-systems, control of ship electrical systems; – creation of new protection schemes, tolerant to disturbances and capable of self-coordination; – the use of multi-agent systems (MAC) as a platform for modeling and simulation in the study of market interactions of entities, planning the development of electrical networks, simulating different situations in the power system, as well as for integration and coordination of different models and software.
Анотація
На основі проведених дослідів розглядається можливість розроблення засобів керування електромагнітною обстановкою у виробничих умовах зі змінним електронавантаженням та великою кількістю електроспоживачів з незмінними вольтамперними характеристиками на основі мультиагентних систем. Детальний огляд яких обговорює наступні напрямки застосування мультиагентних технологій в дослідженнях ЕЕС і управлінні ними: – моніторинг та діагностика стану обладнання та об’єктів системи; – діагностика після аварійних ситуацій, що виникають після системних збурень; – створення розподілених систем управління для вирішення завдань відновлення ЕЕС після аварій, управління режимами активних розподільних мереж, управління мікро-системами, управління корабельними електричними системами; – створення нових схем захисту, толерантних до збурень і здатних до само координації; – використання мультиагентних систем (МАС) як платформи для моделювання та імітації в задачах дослідження ринкових взаємодій суб’єктів, планування розвитку електричних мереж, імітації різних ситуацій в ЕЕС, а також для інтеграції і координації різних моделей і програмних засобів.

Keywords: multiagent systems, electromagnetic fields, level control, alternating load, monitoring and diagnostics of the condition, diagnostics after emergency situations.
Ключові слова: мультиагентні системи, електромагнітні поля, керування рівнями, змінне електронавантаження, моніторинг та діагностика стану, діагностика після аварійних ситуацій.