№4

January 2021

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF INTERACTIVE LEARNING IN THE PROCESS OF PREPARATION OF FUTURE PRIMARY EDUCATION SPECIALISTS

Filimonova T.
PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Primary Education
of Mykolaiv V.O. Sukhomlynskiy National University,
Mykolayiv, Ukraine
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-53-57

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Філімонова Т.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти
Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського,
Миколаїв, Україна

Abstract
The article analyzes the problem of training future primary education specialists by means of interactive
learning; pedagogical conditions of effective organization of interactive learning in the process of training future primary school teachers are determined. The concept of «interactive learning» is revealed in the context of definitions of scientists, the essence of the concept of «pedagogical conditions» is given.
The content of the article identifies pedagogical conditions that contribute to the effective organization of
interactive learning in the process of training future primary education professionals.
It is noted that the training of specialists based on the use of interactive technologies should promote: selforganization, self-improvement, self-development, self-education, self-education of the student; stimulating mental and social activity of future teachers, aimed at building an adequate image of a successful professional future with the identification and updating of their own professional resources, their adjustment first in terms of interactive learning, and in the future – in professional activities.
Анотація
У статті аналізується проблема підготовки майбутніх фахівців початкової освіти засобами інтеракти-
вного навчання; визначаються педагогічні умови ефективної організації інтерактивного навчання в процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Розкривається поняття «інтерактивне навчання» у контексті визначень науковців, подається сутність поняття «педагогічні умови».
У змісті статті визначено педагогічні умови, які сприяють ефективної організації інтерактивного навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.
Зазначено, що підготовка фахівців на основі використання інтерактивних технологій має сприяти: самоорганізації, самовдосконаленню, саморозвитку, самоосвіті, самовихованню студента; стимулюванню розумової і соціальної активності майбутніх вчителів, що спрямовується на побудову адекватного образу успішного професійного майбутнього з виявленням та актуалізацією власних професійних ресурсів, їх коригуванням спочатку в умовах інтерактивного навчання, а в майбутньому – в професійній діяльності.


Keywords: the process of training future primary education specialists, pedagogical conditions, interaction,
interactive learning, technologies, interactive technologies.
Ключові слова: процес підготовки майбутніх фахівців початкової освіти, педагогічні умови, взаємо-
дія, інтерактивне навчання, технології, інтерактивні технології.