№3

December 2020

METHODICAL BASES OF MARKETING SEGMENTATION OF THE COMMODITY MARKET

Chentsov A.V.
Рostgraduate Student
University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ СЕГМЕНТАЦІЇ ТОВАРНОГО РИНКУ

Ченцов А.В.
здобувач наукового ступеня,
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

Abstract
The thesis deals with the problem of improvement of management mechanisms in the enterprises of industrial complex. The methodical and instrumental support for commodity market differentiation and segmentation have been generalized. The methodological provisions for information and analytical support of the enterprise management and determining the commodity market capacity have been improved. An approach to market ranking during the enterprise marketing strategy formation has been proposed.
Анотація
У статті досліджується наукове завдання щодо вдосконалення механізму господарювання промислових підприємств, яке пропонується вирішити шляхом використання потенціалу маркетингу. Узагальнено методичне та інструментальне забезпечення диференціації та сегментації товарних ринків. Удосконалено методичні положення щодо інформаційно-аналітичного забезпечення підприємства та визначення ємності товарного ринку. Запропоновано підхід щодо ранжирування ринків при формуванні маркетингової стратегії підприємства.

Keywords: marketing, segmentation, commodity market, marketing strategy, competition, competitive advantages.
Ключові слова: маркетинг, сегментація, товарний ринок, маркетингова стратегія, конкуренція, конкурентні переваги.