№3

December 2020

QUALITATIVE ANALYSIS OF THE MAIN FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

Birbirenko S.S.,
PhD (Economics), Associate Professor
Odessa National Academy of Telecommunications
1 Kuznechna Str., Odessa, 65029, Ukraine
Klikich S.D.
Postgraduate
Odessa National Academy of Telecommunications
1 Kuznechna Str., Odessa, 65029, Ukraine

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ РИНКОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бірбіренко С.С.,
Кандидат економічних наук, доцент
Одеська національна академія звязку ім. О.С. Попова
Кузнечна 1, Одеса, 65029, Україна
Клікіч С.Д.
Аспірант
Одеська національна академія звязку ім. О.С. Попова
Кузнечна 1, Одеса, 65029, Україна

Abstract
The article provides a qualitative analysis of the main factors influencing the formation of economic stability
of the enterprise. Based on the analysis of approaches to the classification of factors influencing the economic stability of the enterprise, the main groups of signs of influencing factors are identified, which include external (political and legal, information and communication and socio-psychological) and internal (technical and economic, organizational and managerial). It is established that the primary tasks for the analysis of factors of internal and external environments are diagnostics of their position, in connection with which the structural-logical scheme of diagnostics of factors of external and internal environment of the enterprise is developed. Thus, it is established that the level of competitiveness of the enterprise and its economic stability in particular, due to its ability to respond in a timely manner to the negative effects of destabilizing factors, adaptation to adverse transformations of the external environment.
Анотація
В статті здійснено якісний аналіз основних чинників впливу на формування економічної стійкості
підприємства. Базуючись на аналізі підходів щодо класифікації чинників впливу на економічну стійкість підприємства виокремлено основні групи ознак чинників впливу, до яких відносяться зовнішні (політико-правові, інформаційно-комунікативні та соціально-психологічні) та внутрішні (техніко-економічні, організаційно-управлінські). Встановлено, що першочерговими завданнями з аналізу чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ є діагностика їхнього становища, у зв’язку із чим розроблено структурно-логічну схему здійснення діагностики чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Таким чином, встановлено, що рівень конкурентоздатності підприємства та його економічної стійкості зокрема, обумовлюються його здатністю вчасно реагувати на негативні впливи дестабілізуючих чинників, адаптацією до несприятливих трансформацій зовнішнього середовища.

Keywords: economic stability, factors, external environment, internal environment, diagnostics, competitiveness, qualitative analysis.
Ключові слова: економічна стійкість, чинники, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, діагностика, конкурентоздатність, якісний аналіз.