№3

December 2020

THE INSTITUTIONAL AND INFRASTRUCTURAL COMPONENTS OF CORPORATE GOVERNANCE QUALITY ASSURANCE

Anosova O.S.
Рostgraduate Student
University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТА ІНФРАСТРУКТУРНА СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Аносова О.С.
здобувач наукового ступеня,
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

Abstract
The purpose of the research is to generalize theoretical provisions and to develop recommendations for institutional and infrastructural corporate governance quality assurance. The features and prerequisites for the corporate relations institutional environment formation have been considered. The composition of institutional barriers that complicate the implementation of market reform processes in the corporate governance field has been generalized. The components have been defined, and the features of the securities market institutional infrastructure development have been established.
Анотація
Метою дослідження у роботі узагальнення теоретичних положень та у розробці рекомендацій щодо інституціонального та інфраструктурного забезпечення якості корпоративного управління. Розглянуто особливості та передумови формування інституціонального середовища корпоративних відносин. Узагальнено склад інституціональних перешкод, що утруднюють здійснення процесів ринкового реформування економіки в сфері корпоративного управління. Визначено складові та встановлено особливості розвитку інституціональної інфраструктури цього ринку цінних паперів.

Keywords: institutional support, infrastructure, joint-stock company, corporate governance, quality of corporate
governance.
Ключові слова: інституціональне забезпечення, інфраструктура, акціонерне товариство, корпорати-
вне управління, якість корпоративного управління.